OPW

Decyzją Ministerstwa Obrony Narodowej Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku otrzymał zezwolenie na utworzenie od 1 września 2023r. kolejnego oddziału przygotowania wojskowego (OPW).

Celem programu szkolenia realizowanego w OPW jest:

1) kształtowanie postaw obronnych i patriotycznych młodzieży oraz wzmacnianie szacunku
do symboli narodowych i wojskowych, historii i tradycji orężnych SZRP;

2) zdobycie wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu SZRP oraz przygotowanie uczniów
do pełnienia różnych rodzajów służby wojskowej (zawodowej, terytorialnej, kandydackiej oraz w rezerwach osobowych);

3) kształtowanie kompetencji przydatnych w służbie wojskowej oraz zdolności obronnych.

W trakcie trwania programu uczniowie poznają podstawy wychowania wojskowego, przejdą szkolenie bojowe i logistyczne i będą uczestniczyć w zajęciach z wybranych przepisów prawnych. Ostatnim etapem programu będzie obóz szkoleniowy.

Program szkolenia podzielony jest na blok teoretyczny i praktyczny, przy czym część praktyczna prowadzona jest przez jednostkę wojskową, czyli 7 Brygadę Obrony Wybrzeża
w Słupsku.

Ministerstwo Obrony Narodowej wsparło naszą szkołę finansowo (80% całkowitej wartości) na zakup m.in. jednolitego „pakietu ubiorczego” dla wszystkich uczniów pierwszej klasy OPW oraz specjalistycznego sprzętu, służącego do realizacji programu szkolenia
w oddziałach przygotowania wojskowego.

Dotacja z MON wyniosła 118 056 zł.