Wszystkich absolwentów zapraszamy po odbiór świadectw dojrzałości od wtorku, 9 lipca 2024r., od 8:00 do sekretariatu szkoły.
Proszę pamiętać o zabraniu dokumentu ze zdjęciem i numerem PESEL.
W przypadku niezdania egzaminu maturalnego zdający odbiera tzw. “Informację o wynikach egzaminu maturaknego” i od razu wypełnia oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik nr 7).
Zdający uprawniony do egzaminu poprawkowego to osoba, która nie zaliczyła TYLKO jednego egzaminu (pisemnego lub ustnego).
TERMIN ZGŁASZANIA SIĘ NA EGZAMIN MATURALNY POPRAWKOWY TO: 16 lipca 2024r. (wtorek) do godz. 15:00 w sekretariacie szkoły.
TERMIN EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM -> 20 sierpnia 2024r. (wtorek), godz. 9:00.
Jeżeli zdający nie może sam odebrać wyników, osoba odbierająca musi mieć przy sobie upoważnienie do odbioru, w którym jest wymienione imię i nazwisko osoby odbierającej, nr i seria jej/jego dokumentu ze zdjęciem i numerem PESEL oraz w treści należy uwzględnić upoważnienie do odbioru:
– wyników egzaminu maturalnego 2024r.,
– wypełnienia oświadczenia na egzamin poprawkowy (jeżeli zajdzie taka konieczność).
Zapraszamy po odbiór wyników i nadal mocno trzymamy kciuki 🙂